главная
о нас
контакты
продукция
рекомендуем
прайс-лист
отзывы
закупаем
вакансии
обратная связь
новости
 
регулярная информация
 
 
 
 
 
СП ЧАО "Софрахим" одно из первых совместных предприятий, организованных еще в Советском Союзе, и одно из немногих успешно работающих до сих пор.
Мы известны на рынке Украины как ведущее
предприятие в лакокрасочной отрасли Украины

и единственный производитель антикоррозионного средства Софеизации R 101 на пространстве СНГ.
 
 
  архив

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Северенчук М.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Спiльне пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "Софрахiм"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00393703
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , 51400, м.Павлоград, вул.Заводська, 44
5. Міжміський код, телефон та факс
(0563)211-436 (0563)210-485
6. Електронна поштова адреса
info@sofrachime.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.sofrachime.com в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Товариство є приватним акцiонерним, тому у звiт включено iнформацiю вiдповiдно до пп. 2 п. 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826. Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: Роздiл III - Основнi вiдомостi про емiтента: п.2 за звiтний перiод Товариство не отримувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. п.3 - за звiтний перiод Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб.п.4- в штатному розкладi емiтента не передбачено посаду корпоративного секретаря. п.11- вiдсутнi акцiї (частки, паї), що належать державi та якi передано до статутного капiталу державного нацiонального акцiонерного товариства та/або холдингової компанiї. 5, 6,10,11,13, 18-27,29 - Товариство є приватним акцiонерним. 12-2) Протягом 2016 року Товариство не здiйснювало випуск вiдсоткових, дисконтних та цiльових облiгацiй. 12-3) Протягом 2016 року Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. 12-4) Протягом 2016 року Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 12-5) Протягом 2016 року Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. 13-6,7,8)«Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв» - Згiдно ч.3 ст.70 роздiлу XIII Закону України «Про акцiонернi товариства», при прийняттi загальними зборами рiшення про попереднє схвалення/надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, зазначаються характер правочинiв та їх гранична сукупна вартiсть. Визначення ринкової вартостi майна або послуг, що будуть предметом таких правочинiв у випадках, передбачених ч.3 ст.70 роздiлу XIII Закону України «Про акцiонернi товариства», не передбачено.«Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв» - протягом звiтного перiоду рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось.«Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» - протягом звiтного перiоду рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не приймалось.14-4), 14-5) Дiяльнiсть емiтента не потребує надання iнформацiї про обсяги виробництва та собiвартiсть. 15) Iнформацiї щодо забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, у зв'язку з вiдсутнiстю випуску боргових цiнних паперiв. 28) Вiдомостi про аудиторський висновок - вiдсутня iнформацiя про внесення дореєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв- Товариство не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. 31)Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не складалась. 32) Протягом 2016 року Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Спiльне пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "Софрахiм"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01
3. Дата проведення державної реєстрації
24.08.1998
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
281000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
42
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
20.30 Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик
46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами тасанiтарно-технiчним обладнанням
46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами
10. Органи управління підприємства
не заповнюється - Емiтент є акцiонерне товариство
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26002425896
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Райффайзен банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок
26004428813

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Северенчук Микола Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
КП "Полiкон", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.07.1997 безстроково
9) Опис
до повноважень посадової особи як Генеральний директор ввiдноситься керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Загальний стаж роботи на керiвнiй посадi складає - 32 роки, з них 25 на СП ПРАТ "Софрахiм". У звiтному перiодi змiн у персональному складi не було. За виконання обов'язкiв посадова особа в звiтному перiодi отримувала заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства, додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi, не отримувала. Не обiймає посад набудь-яких iнших пiдприємствах. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Комерцiйний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дроздов Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
СП ПРАТ "Софрахiм" заступник комерцiйного директора з виробництва та логiстики
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.08.2016 безстроково
9) Опис
До повноважень посадової особи Комерцiйний директор вiдноситься оперативне управлiння пiдприємством в частинi органiзацiї виробничо-збутової i фiнансової дiяльностi, виконання органiзацiйно-розпорядчих та адмiнiстративно-господарських обов'язкiв, якi забезпечують виконання планових завдань Товариства, передбачених його Статутом. Загальний стаж роботи на керiвнi посадi складає - 11 рокiв (з них 1 на СП ПРАТ "Софрахiм"). Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Майстер мебель", заступник директора. У звiтному перiодi були змiни у персональному складi: 15.08.2016р. було звiльнено комерцiйного директора Кириченко Юрiя Семеновича за власним бажанням у зв'язку iз виходом на пенсiю. За виконанання обовязкiв посадова особа в звiтному роцi отримувала заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства, додаткової винагороди, у т.ч. у натуральнiй формi не отримувала. Не обiймає посад набудь-яких iнших пiдприємствах. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коломойцева Вiкторiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
СП ПРАТ "Софрахiм", економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2016 безстроково
9) Опис
До повноважень посадової особи як Головний бухгалтер вiдноситься органiзацiя бухгалтерського та управлiнського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi Товариства. Здiйснює органiзацiю податкового облiку та пiдготовку податкової звiтностi. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячи iз структури i особливостей дiяльностi Товариства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. Загальний стаж роботи на керiвнiй посадi складає - 0,6 рокiв (з них 0,6 на СП ПРАТ "Софрахiм"). У звiтному перiодi були змiни у персональному складi: 30.11.2016 року звiльнено за згодою сторiн Шевцову Свiтлану Олександрiвну. За виконання обовязкiв посадова особа в звiтному роцi отримувала заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства, додаткової винагороди у т.ч. у натуральнiй формi не отримувала. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Вiдсутня згодафiзичної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Северенчук Микола Володимирович н/д н/д н/д 67440 6 67440
Комерцiйний директор Дроздов Iгор Миколайович н/д н/д н/д 0 0 0
Головний бухгалтер Коломойцева Вiкторiя Вiкторiвна н/д н/д н/д 0 0 0
Усього 67440 6 67440 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Державне пiдприємство "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хiмiчний завод" 14310112 51402 Україна Дніпропетровська Павлоградський м.Павлоград Заводська, 44 473204 42.1 42.1 473204
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа н/д н/д н/д 448476 39.9 39.9 448476
Усього 921680 82 82 921680 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.04.2016
Кворум зборів** 94.24
Опис 1. Обрання голови та секретаря зборiв, обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту i порядку проведення зборiв.
2. Звiт дирекцiї Товариства про результати виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства за 2015 рiк.
3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
4. Розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк.
5. Визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строки їх виплат.
6. Затвердження бюджету Товариства на 2016 рiк.
7. Обрання членiв Дирекцiї, затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Дирекцiї.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Дирекцiї.
9.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом 2016 року та першого кварталу 2017 року.
10. Прийняття рiшення про кредитування Товариства в 2016-2017 роках.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного немає. Позачерговi збори в звiтному роцi не проводились. За наслiдками розгляду питань порядку денного всi рiшення були затвердженi.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30.06.2010 62/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA400076525 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1124000 281000 100
Опис В звiтному перiодi Товариство додатково цiннi папери не випускало.Акцiї розмiщенi повнiстю. Акцiї Товариства не обертаються на органiзованих ринках цiнних паперiв. Товариство не має факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3944 3757 0 0 3944 3757
будівлі та споруди 679 606 0 0 679 606
машини та обладнання 3180 3129 0 0 3180 3129
транспортні засоби 57 0 0 0 57 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 28 22 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3944 3757 0 0 3944 3757
Опис Основнi засобi включають активи у матерiальнiй формi вартiсть придбання яких перевищує 6000.00 грн. Термiн корисного використання встановлюється бiльше одного року.Термiн користування за групами: 3- будiвлi, споруди, передаточнi засоби (очiкуваний термiн використання - вiд 120 до 360 мiс.); 4 - машини та обладнання (очiкуваний термiн використання - вiд 24 до 240 мiс.); 5 - транспортнi засоби (очiкуваний термiн використання - вiд 60 мiс. до 120 мiс.); 6 - iнструменти, прибори, iнвентар, меблi (очiкуваний термiн використання - вiд 48 мiс. до 120 мiс.); 9 - iншi основнi засоби (очiкуваний термiн використання - 144 мiс.); 14 - iнвентарна тара (очiкуваний термiн використання - вiд 72 мiс. до 120 мiс.) Умови користування ОЗ - виробничого призначення власнi та орендованi. Первiсна вартiсть ОЗ на початок перiоду - 12099 тис.грн., на кiнець перiоду - 12660 тис.грн. Ступiнь зносу - 67%. Ступiнь використання - згiдно виробничої потужностi.Амортизацiя основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом по строку корисного використання. Очiкуваний термiн корисної експлуатацiї визначається комiсiєю при введеннi в експлуатацiю та вiдображається в актi введення в експлуатацiю.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до нуля.
Всi основнi засоби на балансi товариства оцiнюються за первiсною вартiстю з урахуванням витрат, пов'язаних з транспортуванням, реєстрацiєю та монтажем таких коштiв.
Справедлива вартiсть усiх основних засобiв дорiвнює їх залишкової вартостi, у зв'язку з чим переоцiнка основних засобiв до особливого розпорядження адмiнiстрацiї не проводиться.
Витрати, пов'язанi з полiпшенням стану об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, реконструкцiя тощо), якi призведуть до зростання майбутнiх економiчних вигод, очiкуваних вiд використання об'єкта, вiдносяться на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв пiсля введення їх в експлуатацiю.
Витрати, понесенi з метою пiдтримання об'єкта в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання, включаються до складу витрат.
Сума нарахованого зносу 755 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдсутнi. Обмежень на використання майна Товариства не iснує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 13913 14611
Статутний капітал (тис. грн.) 281 281
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 281 281
Опис З економiчної точки зору чистi активи втiлюють в собi вартiсть майна Товариства, вiльного вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань. Їх вартiсть розраховується на основi даних балансу згiдно Методрекомендацiй ДКЦПФР(Рiшення №485 вiд 17.11.2004р.)
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв - 13913 тис.грн. бiльше скоригованого статутного капiталу - 281 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 ЦКУ. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 194 X X
Усього зобов'язань X 194 X X
Опис: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 93тис.грн.;
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
-з бюджетом -63 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання -1 тис.грн., з учасниками - 24 тис.грн.
Зобов'язань за цiнними паперами протягом звiтного перiоду не виникало.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 22.04.2016 3500 15001 23.33
Опис 22.04.2016 року Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, було попередньо надано згоду на значнi правочини, а саме:
1. З нерухомим майном, в тому числi, але не виключно, по його придбанню, продажу, заставi, прийняттю та передачi в користування, мiна, дарiння, передача в безоплатне користування у розмiрi до 3500 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15001 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 23.33%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 880 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1011600 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "за" -1011600шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства немає.
2 22.04.2016 2500 15001 16.67
Опис 22.04.2016 року Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, було попередньо надано згоду на значнi правочини, а саме:
2. З сировиною, устаткуванням, товарами, iншим майном, в тому числi, але не виключно, з його придбанням, прийняттю та передачi в користування/купля-продаж, бартер, дарiння, позика, оренда, передача на охорону чи в користування та iнше/в разi:
- якщо вказана угода має разовий характер та її сума, чи вартiсть майна, одержуваного чи такого, що передається по угодi не перевищує 2500 тис. грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15001 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 16,67%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 880 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1011600 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "за" -1011600шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства немає.
3 22.04.2016 8000 15001 53.32
Опис 22.04.2016 року Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, було попередньо надано згоду на значнi правочини, а саме:
3. З сировиною, устаткуванням, товарами, iншим майном, в тому числi, але не виключно, з його придбанням, прийняттю та передачi в користування/купля-продаж, бартер, дарiння, позика, оренда, передача на охорону чи в користування та iнше/в разi:
- якщо у разi укладення Товариством з одним контрагентом однiєї чи декiлька угод з числа вказаних загальна сума оплат/ чи iнших зобов’язань/ чи вартiсть майна, одержаного за такими угодами, протягом вказаного перiоду/ незалежно вiд загального числа угод з одним контрагентом /:
- мiсяць - 8000 тис. грн.;
- рiк – 50000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15001 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 53,32%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 880 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1011600 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "за" -1011600шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства немає.
4 22.04.2016 25000 15001 167
Опис 22.04.2016 року Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, було попередньо надано згоду на значнi правочини, а саме:
4.Угоди, якi укладаються з контрагентами з придбання сировини, а саме:
-Олiя рослинна – 25000 тис.грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15001 тис. грн.Спiввiдношення граничної вартостi правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 167%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 880 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1011600 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "за" -1011600шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства немає.
5 22.04.2016 31000 15001 207
Опис 22.04.2016 року Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, було попередньо надано згоду на значнi правочини, а саме:
5.Угоди, якi укладаються з контрагентами з придбання сировини, а саме: Розчинники (сольвент, уайт-спiрит, лак н/ф ПФ-056, лак-пропiтка) – 31000тис.грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15001 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 207%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 880 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1011600 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "за" -1011600шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства немає.
6 22.04.2016 11200 15001 75
Опис 22.04.2016 року Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, було попередньо надано згоду на значнi правочини, а саме:
6.Угоди, якi укладаються з контрагентами з придбання сировини, а саме: - Пентаерiтрит – 11200 тис.грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15001 тис. грн.Спiввiдношення граничної вартостi правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 75%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 880 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1011600 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "за" -1011600шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства немає.
7 22.04.2016 15000 15001 100
Опис 22.04.2016 року Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, було попередньо надано згоду на значнi правочини, а саме:
7.Угоди, якi укладаються з контрагентами з придбання сировини, а саме: - - Фталевий ангiдрид – 15000 тис.грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15001 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 100%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 880 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1011600 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "за" -1011600шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства немає.
8 22.04.2016 5000 15001 33.33
Опис 22.04.2016 року Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, було попередньо надано згоду на значнi правочини, а саме:
8.Угоди, якi укладаються з контрагентами з придбання сировини, а саме: - Фiльтрпатрони – 5000 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15001 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 33.33%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 880 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1011600 шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "за" -1011600шт. Кiлькiсь голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 шт. Додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства немає.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
15.08.2016 16.08.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.11.2016 30.11.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Iнтелект-Капiтал"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36391522
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03062, м.Київ, вул. Чистякiвська,2, оф.307
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4255 12.02.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** не отримували
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): вiдсутнє Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): вiдсутнє Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): позачерговi збори не проводились в звiтному перiодi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) в Товарствi наглядова рада вiдсутня

в Товарствi наглядова рада вiдсутня

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) наглядова рада в Товариствi вiдсутня
Інші (запишіть) наглядова рада в Товариствi вiдсутня

наглядова рада в Товариствi вiдсутня

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) наглядова рада в Товариствi вiдсутня

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): наглядова рада в Товариствi вiдсутня X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) наглядова рада в Товариствi вiдсутня

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): В Товариствi вiдсутнi такi документи:Положення про наглядову раду, Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про акцiї акцiонерного товариства, Положення про порядок розподiлу прибутку.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) вiдсутнє

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) вiдсутнє

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) вiдсутнє

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) ревiзiйна комiсiя не проводила перевiрку

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): вiдсутнє

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi вiдсутнiй.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi вiдсутнiй.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Спiльне пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "Софрахiм" за ЄДРПОУ 00393703
Територія за КОАТУУ 1212400000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності за КВЕД 20.30
Середня кількість працівників 42
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 51400, Днiпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Заводська, буд.44
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1 1 0
первісна вартість 1001 43 43 0
накопичена амортизація 1002 42 42 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 187 215 0
Основні засоби: 1010 3944 3757 0
первісна вартість 1011 12099 12660 0
знос 1012 8155 8903 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 12 12 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 14 117 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 4158 4102 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 7626 6348 0
Виробничі запаси 1101 6587 5339 0
Незавершене виробництво 1102 19 47 0
Готова продукція 1103 1016 958 0
Товари 1104 4 4 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1743 1665 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2

3

0
з бюджетом 1135 142 2 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 56 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 36 3 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1284 1973 0
Готівка 1166 2 2 0
Рахунки в банках 1167 1282 1971 0
Витрати майбутніх періодів 1170 9 9 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1 2 0
Усього за розділом II 1195 10843 10005 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 15001 14107 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 281 281 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 1057 1057 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 1147 1271 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12126 11304 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 14611 13913 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 100 93 0
за розрахунками з бюджетом 1620 65 63 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 1 0
за розрахунками з оплати праці 1630 11 0 0
за одержаними авансами 1635 0 12 0
за розрахунками з учасниками 1640 213 24 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1 1 0
Усього за розділом IІІ 1695 390 194 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 15001 14107 0

Примітки вiдсутнi
Керівник Северенчук М.В.
Головний бухгалтер Коломойцева В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Спiльне пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "Софрахiм" за ЄДРПОУ 00393703
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 37714 55902
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 34842 ) ( 51504 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

2872

4398
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 25 73
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1952 ) ( 2045 )
Витрати на збут 2150 ( 1048 ) ( 1332 )
Інші операційні витрати 2180 ( 592 ) ( 554 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

540
 збиток 2195 ( 695 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 13 67
Інші доходи 2240 1 18
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 17 ) ( 12 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

613
 збиток 2295 ( 698 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 117
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

496
 збиток 2355 ( 698 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 698 496

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 32472 47687
Витрати на оплату праці 2505 2324 2659
Відрахування на соціальні заходи 2510 469 747
Амортизація 2515 755 739
Інші операційні витрати 2520 1630 1861
Разом 2550 37650 53693

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 1124000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 1124000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0.44128
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0.44128
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки вiдсутнi
Керівник Северенчук М.В.
Головний бухгалтер Коломойцева В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Спiльне пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "Софрахiм" за ЄДРПОУ 00393703
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

36900

56333
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 53
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 8120 11909
Надходження від повернення авансів 3020 2 197
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 13 67
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 83 52
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 23156 )

( 44619 )
Праці 3105 ( 2069 ) ( 2334 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 759 ) ( 1169 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1574 ) ( 1429 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 57 ) ( 36 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 850 ) ( 813 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 667 ) ( 580 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 15954 ) ( 17969 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 10 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 121 ) ( 169 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1475 922
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 596 ) ( 721 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 596 721
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 6285 5276
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 6285 5276
Сплату дивідендів 3355 ( 190 ) ( 150 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 190 150
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 689 51
Залишок коштів на початок року 3405 1284 1233
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 1973 1284

Примітки вiдсутнi
Керівник Северенчук М.В.
Головний бухгалтер Коломойцева В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Спiльне пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "Софрахiм" за ЄДРПОУ 00393703
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки вiдсутнi
Керівник Северенчук М.В.
Головний бухгалтер Коломойцева В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Спiльне пiдприємство у формi приватного акцiонерного товариства "Софрахiм" за ЄДРПОУ 00393703
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 281 0 1057 1147 12126 0 0 14611
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 281 0 1057 1147 12126 0 0 14611
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 698 0 0 698
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 124 124 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 124 822 0 0 698
Залишок на кінець року 4300 281 0 1057 1271 11304 0 0 13913

Примітки вiдсутнi
Керівник Северенчук М.В.
Головний бухгалтер Коломойцева В.В.